ഗുരുചരണം ശരണം

Gurucharanam Saranam

Site Under Construction


സംവേദകനെന്ന ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ പുതിയ വെർഷൻ HTML5 ൽ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലും എടുത്തു വായിക്കാം.


The latest edition of Samvedakan is getting ready in HTML 5 platform, giving readership the possibility of viewing in any device.